درباره ما

/درباره ما
درباره ما2018-08-05T13:35:05+00:00

اتحادیه تعاونیهای صنعت دامپروری استان اصفهان

در اصل (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خود کفایی برساند و از وابستگی برهاند، مورد تاکید قرار گرفته و به منظور اجرائی نمودن این هدف راهبردی در برنامه های توسعه کشور، بخش کشاورزی به عنوان محور فعالیت های اقتصادی تعیین گردیده است. دست یابی به این هدف جز از طریق برنامه ریزی کارشناسی و جلب مشارکت مردمی با ایجاد و توسعه تشکل های تعاونی ، ممکن نخواهد بود. لذا با توجه به این ضرورت در استان اصفهان و پیگیری بحث تشکیل اتحادیه ها از طریق اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بعنوان بازوی قدرتمند اجرایی ، اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری استان اصفهان در سال 1384 تشکیل شد.